Oferta

Aby zrozumieć ludzi, trzeba starać się usłyszeć to,
czego nigdy nie mówią i być może nigdy nie powiedzieliby

James Powell

Konsultacja
to pierwsza wizyta, na której dokonujemy wstępnej diagnozy problemu i proponujemy kierunki dalszego postępowania lub udzielamy porady. Czasem potrzebne są dwie lub trzy wizyty konsultacyjne w celu dokładnego zdiagnozowania problemu.


Wsparcie psychologiczne
dotyczy na ogół problemów osobistych, w związkach, problemów rodzinnych, wychowawczych i in. Pomaga w sytuacjach, gdy klient doznaje utraty wiary w siebie, przygnębienia, smutku, bezradności.


Pomoc terapeutyczna w sytuacjach kryzysowych
to doraźna pomoc mająca na celu zmniejszenie cierpienia oraz pomoc w odzyskaniu równowagi psychicznej i kontroli nad swoim życiem. Jest pomocna w sytuacji:

 • kryzysu rodzinnego, małżeńskiego/partnerskiego
 • przemocy w rodzinie, doświadczenia przestępstwa
 • żałoby, utraty
 • choroby własnej lub bliskiej osoby
 • kryzysu związanego z nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny
 • zagrożenia samobójstwem

Działania interwencyjne świadczone są również w domu pacjenta – mgr Katarzyna Kędzierska-Nowak


Psychoterapia indywidualna
może mieć charakter krótkoterminowy, obejmujący około 10-12 spotkań lub długoterminowy, dostosowany do problemu klienta.


Terapia rodzin/par
jest formą terapii, w której uczestniczy cała rodziny lub para będąca w związku (także jednopłciowa). Terapia jest prowadzona przez dwie terapeutki.


Terapia TSR
to terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu trudnej sytuacji. Ukierunkowana na teraźniejszość i przyszłość. Terapia TSR jest pomocna, gdy pacjent:

 • ma problemy ze zdrowiem psychicznym (stany depresyjne, nerwice itp.)
 • przeżywa silny stres spowodowany np. utratą bliskiej osoby, utratą pracy/wypaleniem zawodowym, kryzysem w związku, wypadkiem czy długotrwałą chorobą własną lub członka rodziny
 • ma trudności w relacjach ze swoją rodziną lub partnerem/partnerką
 • jest ofiarą lub sprawcą przemocy

Warsztaty zmniejszania lęku u dzieci w wieku 7-12 lat
to cykl ośmiu spotkań mających na celu kształtowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych, zmianę zachowania i myślenia w związku z odczuwanym lękiem, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.


Poradnictwo gerontologiczne dla osób starszych, przewlekle chorych, rodzin seniorów
jest pomocne, gdy:

1. pacjent nie radzi sobie z trudnościami życia codziennego:

 • utratą bliskiej osoby/żałobą
 • chorobą własną lub bliskiej osoby
 • utratą pracy zarobkowej/wykluczeniem społecznym i zawodowym po przejściu na emeryturę
 • przeżywa lęki, stany depresyjne
 • jest ofiarą przemocy

2. rodzina pacjenta nie radzi sobie z opieką nad seniorem, potrzebuje porady socjalnej dotyczącej:

 • wsparcia w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych
 • pokierowania czynnościami dotyczącymi umieszczenia seniora w Dziennym Domu Pomocy Społecznej lub całodobowym Domu Pomocy Społecznej
 • możliwości umieszczenia osoby starszej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym itp.
 • inne, np. usług świadczonych przez fundacje/organizacje m.in. asystent osoby niepełnosprawnej

Poradnictwo świadczone jest również w domu pacjenta – mgr Katarzyna Kędzierska-Nowak


Grupy wsparcia
jest to grupowa forma pomocy psychologicznej, w której uczestniczą osoby przeżywające podobne problemy i trudności. Udział w grupie polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami i udzielaniu sobie wzajemnego wsparcia emocjonalnego. Grupa prowadzona jest przez dwie terapeutki.


Diagnoza psychologiczna (dzieci, młodzieży i dorosłych)
obejmuje badanie testami inteligencji, testami percepcyjnymi, testami osobowości i temperamentu, a zakończona jest postawieniem diagnozy i wydaniem opinii psychologicznej.


Trening Zastępowania Agresji (TZA) dla dzieci, młodzieży i dorosłych
to cykl dziesięciu indywidualnych spotkań mających na celu zmianę zachowania, nabycie umiejętności prospołecznych, korygowania zachowań agresywnych, kontrolowania agresji i złości. TZA jest pomocny gdy pacjent:

 • nie radzi sobie z dominującym uczuciem agresji i złości
 • ma konflikt z prawem związany z użyciem agresji/przemocy
 • ma trudności w relacjach społecznych/rodzinnych w związku z niekontrolowanym i nieakceptowanym społecznie rozładowywaniem napięcia.

Po ukończonym treningu pacjent otrzymuje stosowne zaświadczenie.


Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci i młodzieży
to cykl 10 indywidualnych spotkań mających na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.


Trening Umiejętności Wychowawczych (TUW)
to cykl 10 indywidualnych spotkań, których celem jest podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych, wzmocnienie/zmiana postaw rodzicielskich w kierunku wartości pożądanych wychowawczo oraz poprawa relacji w rodzinie. Po ukończeniu treningu, klient otrzymuje stosowne zaświadczenie.

Potrzebujesz pomocy?

umów się na wizytę

Gabinety Psychologiczne

ul. Daszyńskiego 5, II p. pokój 204
Gliwice